Brunswick

Click here forBrunswick ® Canada

Privacy

Gebruiksreglement en privacy regels

Gebruiksreglement en -voorwaarden

De www.brunswick.ca  website (deze website) wordt in stand gehouden door Connors Bros., een onderafdeling van Connors Bros. Clover Leaf Seafoods Company (“Connors”). Deze website wordt je slechts door Connors aangeboden onder het reglement en de voorwaarden die hierin gevonden kunnen worden. Je mag een kopie van dit gebruiksreglement en deze privacy regels afdrukken en bewaren.

Privacy

Bij Connors hebben we regels voor het verzamelen, gebruiken en het vrijgeven van zowel persoonlijke informatie, als informatie die niet identificeerbaar is. Deze regels kunnen hieronder in onze privacy regels gevonden worden.

Modificaties in het gebruiksreglement en de -voorwaarden.

Connors behoudt zich het recht voor het gebruiksreglement en de -voorwaarden, waaronder deze website door jou gebruikt mag worden, te veranderen of te modificeren. Elke keer als er zo'n verandering of modificatie wordt gemaakt komt er een mededeling op deze website. We verzoeken je af en toe het gebruiksreglement en de -voorwaarden die op deze website staan door te nemen. Zodra de mededeling op de website verschijnt gaan wij ervan uit dat je begrijpt volgens welk reglement en onder welke voorwaarden je deze website mag gebruiken.

Aansprakelijkheidslimiet

DE www.brunswick.ca  WEBSITE EN ALLE INFORMATIE EN ALLE GEGEVENS DIE EROP VOORKOMEN (DE 'INHOUD') WORDT HIER GPRESENTEERD OP BASIS VAN “AS IS, WHERE IS”. CONNORS WIJST ALLE VOORWAARDEN, REGELS, PROTESTEN EN DIRECTE OF ONUITGESPROKEN EN ANDERE GARANTIES VAN DE HAND, ZELFS AL VALLEN ZE ONDER DE WET, ZOALS ONDER ANDERE DE KENNIS EN HET KUNNEN VAN DE HANDELAAR, DE KWALITEIT, DE PASSENDHEID VOOR EEN BEPAALDE DOELSTELLING, DE TITEL, EN HET NIET OVERTREDEN VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN.

CONNORS KAN NIET GARANDEREN DAT ER OP DEZE WEBSITE OF IN DE INHOUD GEEN VERGISSINGEN EN ANDERE PROGRAMMABEPERKINGEN STAAN OF, OF JE TOEGANG HEBT TOT DEZE WEBSITE OF DE INHOUD EN OF DEZE WEBSITE WEL WERKT ZOALS JE VERWACHT.

DEZE AFWIJZING VAN VERANTWOORDELIJKHEID GELDT VOOR ALLE BESCHADIGINGEN OF BLESSURES DIE JE HEBT OPGELOPEN OF DIE IETS TE MAKEN HEBBEN MET HOE JE DEZE WEBSITE GEBRUIKT HEBT, ZOALS ONDER ANDERE ALS IETS NIET WERKT, OF ALS ER EEN VERGISSING IS OF IETS NIET JUIST GENOEG OF ZELFS WEGGELATEN IS, ALS ER INTERRUPTIES, WISSEN, EEN MANKEMENT, VERTRAGING IS IN WERKING OF TRANSMISSIE VAN JE COMPUTER OF ER EEN VIRUS IS, JE COMMUNICATIELIJN NIET WERKT, DIEFSTAL OF VERNIETIGING OF NIET BEVOEGDE TOEGANG TOT, VERANDERING VAN, OF GEBRUIK VAN DE INFORMATIE DIE JE CONNORS GEGEVEN HEBT, IS, DAAR NEMEN WIJ GEEN VERANTWOORDING VOOR. HEEL SPECIFIEK WORDT JE VERWACHT CONNORS NIET AANSPRAKELIJK TE STELLEN VOOR LASTERLIJK, AGRESSIEF OF ILLEGAAL GEDRAG VAN ANDEREN. DEZE AFWIJZING VAN VERANTWOORDING GELDT VOOR ALLE SCHADE EN BLESSURES OPGELOPEN BIJ GEBRUIK VAN, OF VANWEGE DEZE WEBSITE, ZOALS BIJVOORBEELD MAAR ONDER ANDERE, GEBREKKIGE UITVOERING, VERGISSINGEN, SLORDIGHEDEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, WISSEN, NIET WERKENDE ONDERDELEN, VERTRAGING IN DE WERKING OF DE TRANSMISSIE VAN JE COMPUTER OF EEN VIRUS, JE COMMUNICATIELIJN NIET WERKT, DIEFSTAL OF VERNIETIGING OF NIET BEVOEGDE TOEGANG TOT, VERANDERING VAN, OF GEBRUIK VAN DE INFORMATIE DIE JE CONNORS GEGEVEN HEBT, DAAR NEMEN WIJ GEEN VERANTWOORDING VOOR. HEEL SPECIFIEK WORDT JE VERWACHT CONNORS NIET AANSPRAKELIJK TE STELLEN VOOR LASTERLIJK, AGRESSIEF OF ILLEGAAL GEDRAG VAN ANDEREN. DE UITDRUKKELIJKE GARANTIES IN DIT GEBRUIKSREGLEMENT NEMEN DE PLAATS IN VAN ALLE ANDERE GARANTIES, VOORWAARDEN, REGELS, PROTESTEN EN VERPLICHTINGEN VAN BEIDE BELANGHEBBENDEN. CONNORS NEEMT ABSOLUUT GEEN VERANTWOORDING VOOR ENIGE SPECIALE, BIJKOMSTIGE, HOGE OF AANMATIGENDE SCHADEVERGOEDING (VANWEGE BIJVOORBEELD EEN REDUCTIE OF VERLIES VAN DE WINST DIE UW ZAAK MAAKT, ONDERBREKINGEN IN HET WERK, VERLIES VAN ZAKELIJKE INFORMATIE OF ANDERE MONITAIRE VERLIEZEN) DIE VEROORZAAKT ZIJN VANWEGE HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF OMDAT U DE WEBSITE OF DE INHOUD NIET KUNT GEBRUIKEN, ZELFS ALS CONNORS GEÏNFORMEERD IS DAT DE MOGELIJKHEID VAN ZO'N SCHADEVERGOEDING BESTAAT. CONNORS IS ONDER DE VOORZIENING VAN DIT GEBRUIKSREGLEMENT EN, OF, ONZE PRIVACYREGELS IN ELK GEVAL NOOIT VERANTWOORDELIJK VOOR MEER DAN $10.00 IN CANADESE DOLLARS.

Links

Er worden hier links gegeven naar externe websites (de "gelinkte websites"), maar deze zijn er alleen maar voor uw gemak. Het betekent niet dat Connors de eigenaars of leiders van de gelinkte website endosseert, niet de inhoud, de producten, de advertenties of andere informatie op de gelinkte website of dat er enige connectie bestaat tussen Connors en de gelinkte websites. Conners heeft geen controle over de gelinkte websites en neemt daarom dus ook geen verantwoording voor de inhoud van de gelinkte websites, zoals een link op, of de veranderingen en bijwerkingen van de gelinkte websites.

Auteursrecht

Tenzij hier het tegendeel wordt verklaard, is Connors de enige eigenaar van alle inhoud, waarbij zonder uitzondering behoort het ontwerp van deze website, de tekst, de diagrammen, de logos, de foto's, de iconen, de interfaces, en hun selectie en rangschikking. Je hebt toestemming voor het elektronisch kopiëren, presenteren en afdrukken van gedeeltes van de website voor uw eigen, niet commerciële informatiegebruik, maar anders, zoals onder andere gebruik van de inhoud voor kopiëren om andere dan de hiervoor gegeven redenen, modificatie, transmissie, in publiek ten toon stellen of opnieuw publiceren, zijn zonder voorafgaande toestemming van Connors streng verboden.

Handelsmerken

Alle andere handelsmerken en dienstmerken van Connors, die op deze website staan, zijn geregistreerd. Alle speciale grafrieken, iconen, logos, en andere objecten die op deze website voorkomen zijn de handelsmerken en dienstmerken van Connors. Het is streng verboden om zonder toestemming van Connors de handelsmerken of dienstmerken van Connors te gebruiken. Alle andere handelsmerken, producten- en bedrijfsnamen of -logos die hierin voorkomen zijn van hun respectievelijke eigenaars en hun onbevoegde gebruik is ook streng verboden.

Gebruik van deze website

De inhoud is het bezit van Connors, die je hierbij vergunning geeft om de inhoud te bekijken, vertonen, down te loaden en af te drukken, zolang het alleen maar voor je eigen, niet commerciële doeleinden is, en zolang als de eigendomsmededelingen erop in stand gehouden worden. Alles wat je download of afdrukt blijft van Connors en als Connors er een verzoek voor indient moet het allemaal uit je documenten gehaald en teruggestuurd, gewist of verwijderd worden. Het is verboden iets te modifiëren, kopiëren, distribueren, linken, omlijsten, gegevens te gappen, over te brengen, in het publiek te vertonen, uit te voeren, te reproduceren, publiceren, toestemming te geven, te gebruiken voor ander werk, of informatie, software of services die afkomstig zijn uit deze website over te brengen of te verkopen. Deze website mag niet voor onwettige doeleinden of op manieren waarvoor geen vergunning gegeven is, gebruikt worden.

Deze website mag niet voor doeleinden gebruikt worden die onwettelijk of niet toegestaan zijn onder de reglementen, voorwaarden, en aankondigingen op deze website. Deze website mag niet op een manier gebruikt worden die tegen de lokale, provinciale, nationale, internationale en buitenlandse wetten of regels, die toepasselijk zijn op het gebruik van deze website ingaan. Deze website mag alleen maar zodanig gebruikt worden dat er geen gevaar is voor schade, onbruikbaarheid, overlast of ander letsel aan de website, of gevaar voor belemmering van het gebruik door anderen en dus het plezier die ze zouden kunnen krijgen uit het gebruik van deze website. Connors behoudt zich het recht voor, en alleen naar hun eigen oordeel, wanneer ook en zonder waarschuwing te besluiten je de toegang tot de website te ontzeggen en dus ook tot alle diensten die eruit voortvloeien.

Inhoud

Hoewel Connors op redelijke wijze probeert de inhoud bij de tijd en accuraat bij te houden geeft het geen garanties of beloftes over hoe correct de inhoud is. Connors accepteert geen verantwoording of schuld voor vergissingen en verkeerde voorlichting die in de inhoud voorkomen.

Aanvullingsakte

Het is verboden gemene, onwettige, dreigende, belasterende, lasterlijke, obscene, onfatsoenlijke, opruiende, pornografische, of profane informatie aan de website bij te dragen, over te brengen, of te plaatsen, of enige andere informatie, die bestaat uit gedrag, of waardoor gedrag wordt aangemoedigd, dat strafbaar is of tot civiele aansprakelijkheid leidt of op enig andere wijzen tegen de wet zijn.

Als je Connors met behulp van e-mail of op een andere manieren ideeën, suggesties of feedback wilt geven wordt het klantenfeedback genoemd en geef je Connors het, niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwige, onherroepelijke, en geheel nevenvergunbare recht om je klantenfeedback te gebruiken, te exploiteren, te wissen, te reproduceren, te modificeren, aan te passen, te publiceren, te vertalen, afgeleide stukken van te maken en te exploiteren, door de hele wereld te distribueren, en op allerlei manieren te vertonen, waaronder de media die we nu kennen of die in de toekomst op de markt komen, en doe je afstand van alle rechten, zowel eigendomsrecht als moreel recht, op de klantenfeedback. Je geeft Connors ook het recht de op de klantenfeedback gebruikte naam te gebruiken, als je er één op je klantenfeedback hebt opgegeven, onder de rechten van Connors, die hier volgen.

Vrijstelling

Als je het gebruiksreglement en, of de regels voor privacy breekt ben je met Connors in overeenkomst dat Connors achter de medewerkers, de directeuren en aanverwante lieden staat en dat die personen vrijgesteld en beschermd moeten worden voor elke aanspraak, reden voor actie of verzoek en alle aansprakelijkheden, zoals onder andere redelijke advocatenkosten in verband met het door jou, of terwijl je de website aan het gebruiken was, of als resultaat van je gebruik van de website, breken van het gebruiksreglement en, of, de privacyregels.

De overeenkomst verbreken

Als er ontdekt wordt dat er in deze gebruiksreglementen en privacyregels ongeldige voorwaarden voorkomen of voorwaarden die onder de desbetreffende wetten niet nagekomen kunnen worden, worden ze, wat die kwestie betreft, als ongeldig beschouwd, terwijl de andere voorwaarden echter nog steeds hun volle waarde houden.

De hele overeenkomst

Behalve in het geval van specifieke, hierin aangegeven verklaringen vormen deze gebruiksreglementen en privacyregels de volledige, het gebruik van deze website betreffende overeenkomst tussen jou en Connors. Deze gebruiksreglementen en privacyregels hebben voorrang over eerdere overeenkomsten, aangenomen inzichten, en onderhandelingen of discussies, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen de partijen. Er zijn geen verklaringen, garanties, voorwaarden of andere overeenkomsten, die plaatsvonden of geïmpliceerd, wettig of anders zijn, tussen de partijen in verband met het gebruik van deze website, behalve als het hierin specifiek is aangegeven.

De voor dit geval geldige wet en rechtspraak

Deze overeenkomst is geldig en geconstrueerd onder de hiervoor geldende wetten van de provincie Ontario en de hiervoor geldende federale wetten van Canada. Je stemt hierbij toe alleen en exclusief de rechtspraak en het hof van de provincie Ontario te gebruiken voor wettelijke handelingen die voortkomen uit, of te maken hebben met, je gebruik van de website of de gebruiksreglementen en privacyregels.

1. Privacy bij Connors

Je privacy is van het grootste belang voor Connors. Aangezien het ons beleid is om je privacy te beschermen, hebben we online privacyregels opgesteld, waarin de privacyregels uiteengezet worden, die we toepassen bij Connors Bros., A Div. of Connors Bros. Clover Leaf Seafoods Company (“Connors”) en de www.brunswick.ca website (de “website”). Neem deze regels alsjeblieft zorgvuldig door en als je vragen of opmerkingen hebt kun je ze aan ons doorgeven door de aanwijzingen aan het eind van deze privacyregels te volgen.

Verzamelen van gegevens

(a) De gegevens die we verzamelen

(i) Persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee jij persoonlijk geïdentificeerd kan worden. De door ons verzamelde persoonlijke gegevens zijn: je naam, je e-mail adres, je postadres, je productenvoorkeur en je productengebruik. We kunnen alleen die gegevens verzamelen die je aan ons geeft, hetzij direct of als je iets op de website gebruikt, zoals je naam bij ons opgeven, of als wij onze aanbiedingen aan jou aanpassen, of als je ingaat op een vragenlijst of meedoet aan een onderzoek of wedstrijd. Tenzij je aan Connors duidelijk maakt dat je erop tegen bent, beschouwen wij je gegevens als de onze en gebruiken we ze of geven we ze onder de genoemde voorwaarden vrij.

(ii) Niet identificeerbare gegevens

Niet identificeerbare gegevens zijn gegevens die geen betrekking hebben op, en niet teruggevoerd kunnen worden naar een bepaald persoon. Tot niet identificeerbare gegevens behoort onder andere informatie over je bezoek aan de site, je internet protocol adres, het besturingssysteem dat je gebruikt, je webbrowser software en het domein van waaruit je het internet bezoekt. Niet identificeerbare gegevens worden meestal groepsgewijs verzameld en kunnen dus ook niet teruggevolgd worden naar het oorspronkelijke adres. De reden dat we de niet identificeerbare gegevens verzamelen is dat we willen weten hoe het gaat met de website en voor het beheer ervan en eventuele verbeteringen.

(iii) Koekjes

Koekjes bestaan uit kleine computerbestandjes, die op de harde schijf van je computer overgebracht zijn en die gegevens verzamelen over onder andere hoe vaak je een site bezoekt, hoeveel tijd je gemiddeld op de site doorbrengt, hoeveel bladzijden je bekijkt en nog andere gegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je geen koekjes meer krijgt of je meegedeeld wordt als je ze krijgt. Alle gegevens die Connors via deze koekjes krijgt is anoniem en wordt door niemand gecorreleerd met de gegevens die jij ons gegeven hebt

(b) Advertentie- en zakenrelaties.

Op deze site staan links die je naar andere websites kunnen nemen waar je persoonlijke gegevens wel verzameld worden. Deze privacyregels gelden niet voor wat die andere sites doen met je gegevens en Connors aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de privacyregels en -praktijken die door anderen gehanteerd worden. Hiervoor zul je de privacyregels van die andere sites zelf door moeten nemen, vóórdat je besluit die andere websites te gebruiken.

2. Gebruik en vrijgeven van gegevens

a) Gebruik en vrijgeven van je persoonlijke gegevens

Je persoonlijke gegevens worden allemaal opgeslagen en alleen gebruikt om naar behoren op je verzoeken te kunnen reageren of om toekomstige communicatiemethoden en inhoud aan je aan te passen. Maar ook om de door Connors verleende service te verbeteren, voor transacties, en om met je te communiceren. Af en toe zullen we bij Connors bovendien je persoonlijke gegevens gebruiken om contact met je op te nemen over bepaalde veranderingen en verbeteringen in de website, of over de producten en de service van Connors.

Als je het fijn vindt om van ons bij Connors recepten, andere informatie, nieuwsletters of aanbiedingen te krijgen, zenden we je e-mail publicaties en folders over producten waar je naar ons idee je wel iets voor voelt. Als je wenst je abonnement op te zeggen, is dit altijd mogelijk door contact met os op te nemen op de manier die hieronder staat aangegeven.

Terwijl Connors je persoonlijke gegevens niet verkoopt, verhuurt of verhandelt worden je gegevens wel eens af en toe door ons met zusterbedrijven gedeeld en kunnen ze bij een opvolgend bedrijf terechtkomen of bij een bedrijf dat het hele Connors bedrijf, en alles wat erbij komt, opkoopt. Behalve in de gevallen die in deze privacyregels ter sprake komen geeft Connors je persoonlijke gegevens niet vrij aan niet aangesloten bedrijven, tenzij jij ervan op de hoogte bent en je er toestemming voor gegeven hebt. Je persoonlijke gegevens worden natuurlijk wel door Connors vrijgegeven als je er een verzoek voor ingediend hebt of als de wet ze heeft opgevraagd, of Connors toestemming heeft gegeven ze vrij te geven.

Soms worden er door Connors andere bedrijven ingeschakeld voor speciale projecten, zoals gastheer zijn voor de website. Het kan voorkomen dat deze andere bedrijven soms je persoonlijke gegevens ontvangen, verwerken of behandelen, maar alleen die persoonlijke gegevens worden aan het andere bedrijf doorgegeven die nodig zijn om de overeen gekomen taken uit te voeren. Onder de overeenkomsten met Connors mogen persoonlijke gegevens alleen maar gebruikt worden door die andere bedrijven voor de overeengekomen taken. Ze mogen niet worden opgeslagen of voor iets anders gebruikt worden. In de overeenkomsten tussen Connors en die andere bedrijven wordt van die andere bedrijven verwacht dat ze voor een zekere hoeveelheid bescherming zorgen van je persoonlijke gegevens, die tenminste gelijk staat aan die van ons.

Vóórdat Conners je persoonlijke gegevens voor andere redenen gaat gebruiken of vrijgeven dan die, die in deze privacyregels genoemd worden, of omdat ze het bij de wet verplicht of toegestaan zijn, wordt je alijd om toestemming gevraagd. Tenzij we er toestemming voor gekregen hebben om je persoonlijke gegevens te gebruiken voor zaken die niet in deze privacyregels voorkomen, worden ze anoniem gemaakt of vernietigd zodra we ze niet meer nodig hebben voor zaken die wel in deze privacyregels voorkomen.

(b) Gebruik en vrijgeven van de niet identificeerbare gegevens

Bij Connors gebruiken we de niet identificeerbare gegevens om te bepalen of de website wel effectief is en hoe hij gebruikt wordt. Hiermee kunnen we bij Connors je navigatie op de Connors site vergemakkelijken en zo de kwaliteit van je bezoeken verbeteren door het ontwikkelen van speciale programma's en inhoud, waar de website nog interessanter van wordt. De niet identificeerbare gegevens worden allemaal samen gebruikt voor statistische analyses van de collectieve karakteristieken en het gedrag van onze bezoekers, om te meten wat de demografie van de gebruikers is, en waar ze zich het meest voor interesseren, zodat we weten waar we ons het beste op kunnen gaan concentreren.

De niet identificeerbare gegevens worden soms ook in groepen gebruikt om onze service te beschrijven aan anderen, zoals onder andere toekomstige zakenrelaties. In dat geval worden je persoonlijke gegevens dus niet vrijgegeven, maar je niet identificeerbare gegevens wel.

3. Beveiliging

Bij Connors handhaven we de confidentialiteit van je persoonlijke gegevens met behulp van commercieel redelijke bescherming. Alleen de employees die de gegevens echt nodig hebben voor het regelen van hun taken krijgen er toegang toe en krijgen dan extra aanwijzingen om zich te houden aan de privacyregels en -praktijken bij Connors.

4. Toegang tot je persoonlijke gegevens

Je hebt ten alle tijden recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die je aan Connors gegeven hebt, om ze te controleren en te veranderen. Om dit te doen kun je gewoon contact met ons opnemen op de hieronder beschreven manier.

5. Weigeren

Of je ons je persoonlijke gegevens wilt geven is natuurlijk altijd je eigen keuze, maar in sommige gevallen betekent dit dat je informatie zou kunnen missen die juist erg belangrijk is.

6. Bijwerken van de regels

Bij Connors maken we af en toe de keuze, of worden we verzocht, om de privacyregels te wijzigen. We plaatsen de nieuwe regels echter meteen op deze website.

7. Opmerkingen, vragen of klachten – contact

Met opmerkingen, vragen of klachten over Connors of deze privacyregels kun je ons bereiken door het volgende feedback formulier in te vullen the feedback form. Het feedback formulier


© Copyright Brunswick Seafood, 2016. Alle rechten voorbehouden.